Reklamačné podmienky e-shopu www.scoutshop.sk

Na reklamáciu prijímane výlučne len nepoužitý, v prípade oblečenie nepraný tovar s pôvodnými štítkami. Pred odoslaním sa, prosím, uistite, či tovar vraciate v pôvodnom stave, pri balení nepoužívajte ostré predmety, aby sa v čo najväčšej miere eliminovalo poškodenie.V prípade, ak ste obdržali tovar, ktorý je poškodený, tak je potrebné nám túto skutočnosť nahlásiť obratom prostredníctvom e-mailovej adresy obchod@old.scoutshop.sk. V prípade výmeny tovaru, ktorý máme skladom, balíček zasielame obratom po spracovaní. Pokiaľ tovar na výmenu skladom nemáme, navrhneme alternatívne riešenie a preveríme možnosti najbližšej dostupnosti. V prípade vrátenia peniaze vraciame na zadané číslo účtu obratom po spracovaní reklamácie. Pre prípad ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na obchod@old.scoutshop.sk alebo telefonicky na 0949 737 037.

Podrobné reklamačné podmienky

 1. Reklamácia je možná výhradne len na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, ktorým je spoločnosť SCOUTSHOP s.r.o., so sídlom Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava, IČO: 51218691, IČ DPH: SK2120647683 a tovar, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto Reklamačných podmienok.
 3. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a tieto Reklamačné podmienky sa na uplatnenú reklamáciu nevzťahujú. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 6. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, či iným neštandardným používaným tovaru, na ktorý nie je určený, či inak prispôsobený,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 7. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 8. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 9. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na kontaktnú adresu predávajúceho uvedenú v bode číslo 18 týchto Reklamačných podmienok, nie však formou dobierky, prípadne priniesť osobne na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby následne nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu, pričom je nevyhnutné zaslať tovar doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe – faktúru a vyplnený Reklamačný formulár.
 10. Reklamáciu je potrebné zaslať písomne (e-mailom na obchod@old.scoutshop.sk, prípadne poštou) alebo osobne.
 11. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez neadekvátneho odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané primárne na kontaktný e-mail kupujúceho, prípadne vo výnimočných situáciách písomne.
 12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch a odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 13. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
 14. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z kúpnej ceny.
 15. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 16. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcemu rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal, v ktorom bol tovar doručený, je nepoškodený.
 17. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 18. Kontaktná adresa: SCOUTSHOP s.r.o., Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava, telefón: 0949737037, e-mail: obchod@old.scoutshop.sk